Sturen op resultaat

Onderzoek in het kader van preventie of gezondheidsbevordering begint met goed voorwerk. Wij hechten veel belang aan het vooraf in kaart brengen van behoefte en beginsituatie. Alleen als probleem- en doelstelling aan het begin gedegen worden geformuleerd, is een succesvol project dan wel programma mogelijk. Deze planmatige aanpak staat bij het werk van BOJAN Advies centraal.

Daarnaast is voortgangs- en evaluatieonderzoek een belangrijk instrument om verbeterpunten en resultaten van projecten en activiteiten vast te stellen. BOJAN Advies heeft veel ervaring met proces- en effectevaluaties, en daarnaast met medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

U kunt BOJAN Advies inschakelen voor:

  • Verkenning en oriëntatie
  • Protocollen opstellen
  • Monitoring van voortgang en evaluatie
  • Tussentijdse terugkoppeling van resultaten
  • Focusgroepen interviewen
  • Individuele interviews
  • Filteren van hoofdconclusies